Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Quản lý điều tra xã hội học phục vụ đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện

Các đơn vị đã triển khai Cấp tỉnh: 

 

 * Nhiệm vụ

 * Phạm vi

 * Đối tượng sử dụng

 * Chức năng

 * Hình ảnh phần mềm

1. Tỉnh Quảng Nình
 

 

Nhiệm vụ

•Phần mềm quản lý điều tra xã hội học phục vụ đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện được xây dựng với mục tiêu đo lường mức độ hiệu quả điều hành, quản ý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố.

•Kết quả đánh giá được công khai, minh bạch từ đó là căn cứ thực chất để chính quyền các cấp có sự điều chỉnh về thể chế, thủ tục hành chính và nhiệm vụ của cán bộ công chức với mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

•Xã/Phường/Thị trấn

•Quận/Huyện/Thành phố

•Sở/Ngành

•Cán bộ điều tra xã hội học

•Cán bộ quản lý kết quả chỉ số điều tra xã hội học

•Nhập kết quả khảo sát

•Phân công, kiểm soát, tổng hợp điểm điều tra xã hội học

Hình ảnh phần mềm