Chúng tôi không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao,
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Phần mềm Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Các đơn vị đã triển khai Cấp tỉnh: 

 

* Nhiệm vụ

* Phạm vi

* Đối tượng sử dụng

Chức năng

* Hình ảnh phần mềm

1.Tỉnh Bắc Giang

 

Nhiệm vụ

•Phần mềm Quản lý Chương trình MTQG xây dựng với mục tiêu thực hiện số hóa quy trình quản lý 10 dự án thành phần trong chương trình mục tiêu quốc gia cụ thể đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, báo cáo, thống kê, tổng hợp phân tích số liệu, theo dõi kết quả xử lý dự án thông suốt qua các cấp, cập nhật và kịp thời giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, hỗ trợ Ban chỉ đạo, cơ quan chủ trì, cơ quan quản lý ra quyết định kịp thời.

Phạm vi Đối tượng sử dụng Chức năng

Triển khai toàn tỉnh:

•Xã/Phường/Thị trấn

•Quận/Huyện/Thành phố

•Sở/Ngành

•Ban chỉ đạo dự án

•Các cơ quan chủ trì dự án

•Các chủ đầu tư thực hiện dự án

•Quản lý thông tin dự án

•Quản lý tiêu chí dự án

•Quản lý quy trình thực hiện

•Quản lý kết quả dự án

•Thống kê báo cáo

•Giám sát kiểm tra đánh giá

•Thực hiện thông báo chỉ đạo

Hình ảnh phần mềm